Question Sets

Weekly Exam Paper Set-7 (Jan. 23) Saturday

सनलाईट कम्प्यूटरमा हुने साप्ताहिक परीक्षा अन्तर्गत माघ १० गते हुने परीक्षा विशेष कारणबस हुन नसकेकोले अनलाइनमार्फत परीक्षा हुने भएकोले तलका प्रश्नहरुको परीक्षा गरी आइतबार आउदा आफुले लाएको उत्तर ल्याएर आउनुहोला ।

Read More »
overlaysunnew